Kancelaria

Szkolenia

Kontakt

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, której celem jest legalne udzielanie oraz skuteczne pozyskiwanie zamówień publicznych. Dla wykonawców współpraca z nami to gwarancja uniknięcia formalnoprawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w efekcie możliwość zawarcia lukratywnego kontraktu.

Dla zamawiających - gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Kancelaria sprawnie przeprowadzi przez procedurę odwoławczą i zapewni najwyższy poziom reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi. W razie potrzeby przygotujemy opinie prawne lub analizy. Kancelaria oferuje również pomoc

w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

 

Kancelaria oferuje również szkolenia z zakresu zamówień publicznych, skierowane do przedstawicieli zamawiających lub wykonawców.

Zakres usług dla wykonawcy

analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka

pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert

kompleksowa obsługa procedury odwoławczej

szkolenia

Zakres usług dla zamawiającego

dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym umożliwienie osiągniecia postawionego celu

kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy

uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej

pomoc przy badaniu i ocenie ofert

kompleksowa obsługa procedury odwoławczej

przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante

szkolenia

Pomoc publiczna i obsługa prawna projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo z zakresu prawnych i pozaprawnych aspektów zarządzania projektami z udziałem środków europejskich. Doradzamy beneficjentom pomocy unijnej bez względu na źródło dofinansowania, a także instytucjom zarządzającym i sprawującym nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów.

 

Zespół kancelarii posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu, rozliczaniu, nadzorowaniu, audytowaniu i obsłudze prawnej kilkudziesięciu projektów, których łączna wartość przekracza 100 mln zł.

 

Posiadamy również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej projektów, w których udzielana była pomoc publiczna lub pomoc de minimis.

 

Zespół kancelarii przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń z zakresu prawnych i metodycznych aspektów zarzadzania projektami, m.in. na zlecenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

w Poznaniu, Bydgoszczy, Kaliszu Koninie,  Sieradzu, Słupsku i Toruniu.

Zakres usług

doradztwo dla instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów, wsparcie w realizacji czynności kontrolnych, formułowanie treści uchybień prawnych popełnionych przez beneficjentów oraz przedstawianie propozycji wysokości wymiaru korekty finansowej dotacji przyznanej beneficjentowi

interpretacje przepisów prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, tematyką funduszy europejskich, pomocą publiczną, zawierania umów cywilnoprawnych oraz przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego

weryfikowanie poprawności umów/porozumień partnerskich przedstawianych przez beneficjentów

kompleksowe doradztwo beneficjentom środków unijnych

reprezentowanie klienta podczas kontroli projektu przez uprawnioną instytucję

reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu dotacji

reprezentowanie klienta w postępowaniu przed WSA, NSA ws. postępowań o zwrot dotacji

szkolenia

Obsługa korporacyjna

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia w pełni profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi, w każdym stadium postępowania oraz przed Sądem Najwyższym zarówno w sprawach cywilnoprawnych (w tym w sprawach pracowniczych), jak również w sprawach o charakterze administracyjno-prawnym.

Zakres usług

kompleksowe doradztwo na etapie tworzenia spółki, powoływania i odwoływania organów spółki oraz przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów gospodarczych przy jednoczesnym maksymalnym zniwelowaniu potencjalnych ryzyk z tym związanych;

pomoc prawna w bieżących sprawach spółki;

kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy związane m.in. z nawiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy, stosowaniem sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników, odpowiedzialnością pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, jak również relacjami z organizacjami pracowniczymi, w tym w szczególności ze związkami zawodowymi;

pomoc prawna podczas ogólnie pojętego procesu restrukturyzacji zatrudnienia, obejmującego m.in. zmiany w strukturze organizacyjnej pracodawcy, zwolnienia grupowe oraz outsourcing.

Obsługa podmiotów IT

Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w szczególności dystrybutorom oprogramowania i sprzętu, producentom oprogramowania, usługodawcom usług świadczonych drogą elektroniczną, usługodawcom usług informatycznych, w tym usług serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu, szeroko pojętego outsourcingu usług informatycznych.

Zakres usług

przygotowywanie, opiniowanie, negocjacje umów IT:

sprzedaży sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem sprzedaży w sieci dystrybucyjnej, współpracy partnerskiej,

wdrożeń informatycznych,

serwisu oprogramowania i sprzętu,

outsourcingu usług informatycznych, w tym z uwzględnieniem szczególnych wymogów wynikających z przepisów prawa oraz rekomendacji regulatorów rynku

przeniesienia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych,

licencji programów komputerowych, open source, SAAS,

umowy depozytu kodów źródłowych;

pomoc prawną w zakresie przygotowania i realizacji projektów informatycznych, w tym wsparcie prawne w zakresie tworzenia modeli biznesowych transakcji związanych z oprogramowaniem;

doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w ramach projektów IT;

obsługa sporów związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów z zakresu IT, naruszeniem praw autorskich.

+48 603 237 800

sekretariat@skrodzki-kancelaria.pl

ul. Matejki 2/4

60-766 Poznań

NIP 7431601073

Pokaż na mapie

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Skrodzki, wszystkie prawa zastrzeżone

powered by: WebAddict